فرم ثبت نام و ارائه مقالات
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf.
راهنمای اجمالی برای نویسندگان مقاله

۱ – مهمترین نکته در نگارش مقاله ( اصالت موضوع ) مربوط به محتوی مقالات است .
۲ – عنوان که معمولا منعکس کننده مندرجات مقاله و حاوی کلید واژه هاست .
۳ – چکیده که حاوی مهم ترین اجزای متن اصلی است که به اختصار بیان شده اند .
۴ – کلید واژه ها که برای افزایش دسترسی پذیری مقاله توسط مولف یا نشریه انتخاب میشوند .
۵ – مقدمه که زمینه ساز بحث اصلی است و به معرفی مقدماتی پژوهش میپردازد .
۶ – بیان مسئله : به مشکلی که زمینه ساز اجرای پژوهش است اشاره دارد .
۷ – تبیین هدف : به هدفی که مقاله دنبال میکند یا پژوهش دنبال کرده است .
۸ – پرسش های پژوهش : که گاه همراه با فرضیه یا فرضیه ها ارائه میشود .
۹ – پیشینه پژوهش : به مرورنوشتارهای قبلی و تشریح مبانی نظری مرتبط با موضوع را در بر میگیرد .
۱۰ – معرفی پروژه : ویژگی های اصلی پژوهش و آنچه آن را از موارد مشابه مجزا میکند ، مشخص میسازد .
۱۱ – روش شناسی : روش تحقیق به کار گرفته در پژوهش و دلائل انتخاب آن را توضیح میدهد .
۱۲ – ابزار پژوهش : به معرفی ابزار گردآوری اطلاعات و روش تحلیل داده ها می پردازد .
۱۳ – جامعه پژوهش : به معرفی خصوصیات جامعه و دلائل انتخاب مورد مطالعه و ویژگی های آن اختصاص دارد .
۱۴ – محدوده و محدودیت ها : آنچه پژوهشگر را محدود کرده و میکند .
۱۵ – یافته ها : نتایج توصیفی و تحلیلی ناشی از پژوهش را تبیین میکند . که معمولا همراه با جدول و نمودار است . در این قسمت چهار سطح توصیف ، مقایسه ، تحلیل ، و تفسیر قابل مشاهده است .
۱۶ – بحث و نتیجه : تحلیل نهایی پژوهشگر از کار خود و تفسیر او از نتایج بدست آمده را نشان میدهد .
۱۷ – پیشنهاد ها : پیشنهاد هایی که نویسنده برای حل مسئله اولیه و یا برای پژوهش های بعدی ارائه میدهد .
۱۸ – تقدیر و تشکر : به ذکر نام کسانی که در اجرای پژوهش به نحوی نقش داشتند ، اختصاص دارد .
۱۹ – منابع : به ذکر منابع مورد استفاده بر اساس یکی از شیوه های استاندارد اشاره دارد . هرچه منابع مورد استفاده لاتین به ۲۰۱۷ و شمسی به ۱۳۹۶ و قمری به ۱۴۳۸ نزدیکتر باشد بهتر است . معمولا منابع نویسی به روش ApA و MlA جهت مستندات درون متنی است . درمقابل برای استنادهای برون متنی از روش منبع نویسی شیکاگو و ونکور استفاده میشود .
۲۰ -پیوست ها : آنچه را که نویسنده ذکر آن را برای خواننده به عنوان اطلاعات تکمیلی مفید میداند ، ارائه میکند .

« لازم به یادآوری است در صورتی که مقالات ارسالی به اساتید قابل قبول و پذیرش بوده ولی دارای اشکالات جزئی باشد ، اساتید و هیئت داوران میتوانند اشکالات مربوطه را به اطلاع دبیرخانه همایش رسانده تا از این طریق ارسال کننده مقاله در جریان اصلاحات قرار گیرد »