• خانم سهیلا منفرد
  خانم سهیلا منفرد عضو کمیته اجرایی همایش

  مسئول دفتر معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی البرز

 • خانم فهیمه طاهری
  خانم فهیمه طاهری عضو کمیته اجرایی همایش

  مسئول امور اداری و روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز

 • امیر صفری زاده
  امیر صفری زاده عضو همکاران مدرسه اولیا

  مدیریت وبسایت همایش سازان البرز

 • خانم مریم خان علیزاده
  خانم مریم خان علیزاده عضو همکاران مدرسه اولیا

  از کارکنان مرکز مشاوره حیات