جلسه هماهنگی اعضا محترم کمیته علمی همایش به دعوت جناب آقای دکتر بلیاد

جلسه هماهنگی اعضا محترم کمیته علمی همایش به دعوت جناب آقای دکتر بلیاد دبیر محترم علمی همایش و با میزبانی نماینده محترم آموزش و پرورش جناب آقای رستمی در مورخه چهارشنبه ۲۴ آبان ۹۶ در مرکز مشاوره رازی .